Sacensību nolikums un vecāku atļauja .word formātā:
Competition regulation and junior consent form:

SACENSĪBU NOLIKUMS

Mērķis:

 1. Popularizēt kalnu nobrauciena disciplīnu (Downhill jeb DH), kā kalnu divriteņu disciplīnu Latvijā.
 2. Noskaidrot labākos Latvijas sportistus.
 3. Veicināt aktīvu dzīves veidu jauniešu vidū.

Organizators:

Biedrība „Latvijas Kalnu riteņbraucēju apvienība”

Sacensību vadība:

Sacensības vada Latvijas Riteņbraukšanas federācijas tiesnešu kolēģijas apstiprināts tiesnesis un brīvprātīgo trases maršalu brigāde.

Sacensību galvenais tiesnesis:

Mārtiņš Pogulis

Latvijas DH kauss 2017 sacensību vietas:

 1. Riekstukalns, Baldone – 30. aprīlis
 2. Kordes trase, Sigulda4. jūnijs
 3. Kordes trase, Sigulda – 20. augusts
 4. Ozolkalns, Cēsis – 1. oktobris

Sacensību programma:

Sacensības oficiāli norisinās svētdienā – braucējs apstiprina savu dalību sacensībās, veic oficiālos treniņbraucienus un startē sacensībās.

9:00 – 11:00 Reģistrācija sacensībām, savas dalības apstiprināšana.

9:00 – 11:45 Oficiālie treniņbraucieni*

11:50 Sacensību dalībnieku/komandu pārstāvju sanāksme ar galveno tiesnesi

12:00 Sacensību sākums. (1.nobrauciens)

14:00 2.nobrauciens (atkarībā no dalībnieku skaita, laiks var tikt mainīts).

16:00 Konkurss braucējiem

16:30 Sacensību uzvarētāju apbalvošana (atkarībā no dalībnieku skaita, laiks var tikt mainīts).

Dalībnieku klases:

Dalībnieki startē atbilstošās klasēs:

 • Elite (startē 18 gadus veci un vecāki sportisti)
 • Juniori (startē 17 gadus veci un jaunāki sportisti)
 • Hobby HT (startē 18 līdz 29 gadus veci  braucēji ar velosipēdiem  tikai ar priekšējo amortizāciju)
 • Hobby FS (startē 18 līdz 29 gadus  veci  braucēji ar  velosipēdiem ar pilnu amortizāciju)
 • Master (startē 30 gadus veci un vecāki sportisti)
 • OPEN  (startē jebkura vecuma braucēji bez iepriekšējas pieredzes sacensībās un jebkura vecuma braucēja ar vai bez pieredzes sacensībās)

Reģistrācijas un dalības kārtība:

Dalībniekam pirms katra no Latvijas DH kausa posmiem iepriekš jāpiereģistrējas – www.downhill.lv. Dalībnieku reģistrācija beidzas iepriekšējā dienā pirms sacensībām, plkst. 22:00.

Ja dalībnieks nav paguvis iepriekš piereģistrēties www.downhill.lv, tad viņam sava dalība sacensībās jāpiesaka sacensību dienā līdz plkst. 11:30.

Reģistrējoties  jānorāda dalībnieka dalības numurus (ja ir izsniegts), vārds, uzvārds, komanda un dalībnieku klase, kuru pārstāv.

Pirms starta piereģistrējoties dalībnieks ar parakstu sacensību dalībnieku veidlapā apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu, ka uzņemas par sevi atbildību sacensību laikā.

Braucējiem, kas nav sasnieguši pilngadību nepieciešama OBLIGĀTA vecāku atļauja. Atļaujas paraugu variet meklēt LDA mājaslapā www.downhill.lv vai arī sacensību dalībnieka vecāki vai aizbildnis parakstās sacensību dalībnieku veidlapā.

Ja netiek uzrādīta vecāku/aizbildņa atļauja, vai parakstīta sacensību dalībnieku veidlapa, sportists netiek pielaists pie starta.

Par braucēja pielaišanu pie starta, lemj sacensību galvenais tiesnesis.

NB! Katrās sacensībās reģistrējoties un apstiprinot savu dalību, katrs braucējs vai viņa vecāks/aizbildnis parakstās uz sacensību dalībnieku veidlapas, apstiprinot to, ka ir iepazinušies ar sacensību nolikumu, un piekrīt startēt sacensībās, uzņemoties pilnu atbildību par sevi.

Komandu pieteikšana un reģistrācija:

Dalībai Latvijas DH kausā braucēji vai to pārstāvji var pieteikt komandu. Kas visas sezonas garumā, cīnās savstarpējā komandu cīņu reitingā. Sezonas beigās tiek apbalvotas 3 (trīs) ātrākās komandas.

Komandas sastāvā drīkst būt 3 (trīs) līdz 7 (septiņi) sportisti.

Komanda drīkst sastāvēt gan no vienas klases pārstāvjiem, gan būt jaukta (komandā brauc dažādu klašu pārstāvji).

Komandu var pieteikt rakstot uz e-pastu downhilllv@gmail.com, norādot Komandas nosaukumu, braucēju vārdus un pārstāvēto klasi.

Apstiprināt komandas dalību var Latvijas DH kausa sacensībās „#1 Riekstukalns – 30. Aprīlī”

Nepieteiktas un neapstiprinātas komandas nepiedalās Latvijas  DH kausa komandu cīņā.

Sezonas numuru izsniegšana:

Ja šīs sezonas numurs vēl nav saņemts, tad tas tiks izsniegts sacensību vietā, jebkurā Latvijas DH kausa posmā.

Sezonas numurs  derīgs visās Latvijas DH kausa sacensībās.

Sezonas numurs kalpo kā braucēja unikālās identitātes numurs, priekš sezonas reitinga aprēķināšanas. Ja numurs nepieciešams tikai vienām sacensībām, tad numuru ir iespējams izīrēt.

Aizsargekipējuma  prasības:

Visiem dalībniekiem OBLIGĀTAS ir aizsargķiveres un ceļu sargi, ļoti ieteicams elkoņu, muguras un cita veida aizsargekipējums. Drošības nolūkos, sacensību galvenais tiesnesis nepielaiž braucēju pie starta, ja tas nav izpildījis kādu no šīm prasībām. Šādā situācijā, dalības maksa netiek atgriezta.

Junioru klasē OBLIGĀTI ir arī elkoņu sargi, vai krekls ar garām rokām.

Sacensību/treniņu  un nobraucienu kārtība:

Dalībnieks sacensībās veic divus braucienus, kur katrs brauciens tiek veikts pa savu trasi. Abu braucienu rezultātus summē, uzvar dalībnieks, kurš uzrāda labāko koplaiku.

Braucēji startē ar 30 sekunžu intervālu. Ja braucējs krīt vai kā citādi aizkavējas trasē, tad tam ir jālaiž garām, trasē esošais aiz viņa braucošais braucējs.

Ja diviem vai vairākiem braucējiem visu nobraucienu laiku summas ir vienādas, tad uzvar braucējs, kurš 2. braucienā ir uzrādījis lābaku rezultātu.

Ja dalībnieks izbraucis ārpus trases, šķērsojis trases norobežojošo lentu, un ja arī tas nav ļāvis gūt labumu, braucējam finišēt ātrāk, braucēja uzdevums ir atgriezties vietā, kur tas izbraucis no trases vai šķērsojis trases norobežojošo lentu, un turpināt braucienu, pretējā gadījumā dalībnieku diskvalificē.

Sacensību dalībnieks sava sacensību nobrauciena laikā nedrīkst saņemt palīdzību no malas, atrodoties trasē, tam jātiek galā saviem spēkiem.

Dalībnieks skaitās finišējis, ja finiša līniju sasniedz viņš pats, un vismaz viņa velosipēda rāmis ar dalībnieka starta numuru.

Sacensību laikā trasi novēro sacensību galvenā tiesneša palīgi – trases maršali, kuri svilpjot paziņo par braucēja tuvošanos, fiksē braucēju pārkāpumus, ziņo par pārkāpumiem sacensību galvenajam tiesnesim.

Sacensību dalībnieks oficiālos treniņu braucienus drīkst veikt tikai tad, ja ir izņēmis starta numuru, un iepriekš apstiprinājis savu dalību sacensībās. Atrodoties trasē bez numura un neapstiprinot dalību, braucējs var tikt diskvalificēts.

Par dalībnieka pielaišanu pie starta/sacensībām/treniņiem, kā arī par viņa velosipēda tehnisko stāvokli un piemērotību downhill (kalnu nobraucienam) lemj sacensību galvenais tiesnesis.

Dalībnieki startē izsniegto numuru secībā. Šādā klašu secībā: OPEN, Juniori, Master, Hobby HT, Hobby FS un Elite.

Dalībniekam aizliegts braukt pa trasi laikā kad tā ir slēgta (laika posms starp treniņa beigām un sacensību beigām). Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieku diskvalificē.

Apbalvošana:

Katras klases pirmo 5  vietu ieguvēji tiek izsaukti uz goda pjedestāla, apbalvoti ar sponsoru un atbalstītāju sarūpētām balvām.

Pretenzijas:

Pretenzijas par kāda no šī nolikuma punkta pārkāpšanu, vai par tiesnešu lēmumiem sacensību laikā, var iesniegt ne vēlāk, kā pusstundu pēc sacensību beigām.

Pretenzijas jāiesniedz rakstiskā formātā sacensību galvenajam tiesnesim Mārtiņam Pogulim.

Papildus informāciju iespējams iegūt rakstot uz downhilllv@gmail.com e-pastu.