Dokumenti:

Latvian Downhill Series regulation (ENG)

LDA parent consent form (ENG)

LDA vecaku atlauja

Latvijas Downhill Kauss 2016 SACENSĪBU NOLIKUMS

Mērķis:

Popularizēt downhill (kalnu nobrauciena) (DH), kā kalnu divriteņu disciplīnu Latvijā. Noskaidrot labākos Latvijas sportistus. Veicināt aktīvu dzīves veidu jauniešu vidū.

Sacensības organizē un vada – Downhill.lv

Sacensību galvenais tiesnesis – Jānis Macpans

Tiesneša palīgi – Armands Mežinskis, Dāvis Graustiņš, Kristaps Miķelsons, Mārtiņš Pogulis, Reinis Mārtiņš Priedītis, Armands Zariņš.

 

Latvijas DH Kausa sacensību vietas un laiks:

#1 Riekstukalns, Baldone 7.- 8. Maijs

#2 TMDh, Tukums 4.- 5. Jūnijs

#3 Korde, Sigulda  20.- 21. Augusts

#4 Ozolkalns, Cēsis 24.- 25. Septembris

#5 Riekstukalns, Baldone 8.- 9. Oktobris

 Sacensības oficiāli norisinās 2 dienas. Sestdiena (sacensību 1. diena) paredzēta sacensību trases apskatei, treniņiem, braucēju atbraukšanai un pulcēšanai sacensību norises vietā. Svētdienā (sacensību 2. diena) braucējs apstiprina savu dalību sacensībās, veic oficiālos treniņbraucienus un startē sacensībās.

Sacensību  1. Diena

10:00 – 12:00 Iepazīšanās ar trasi

12:00 – 18:00 Treniņiem atvēlētais laiks*

*treniņu laiks, sacensību organizatoram un citām organizējošām personām par to vienojoties, un iepriekš paziņojot par to braucējiem, var tik mainīts, lai sekmētu veiksmīgu treniņu norisi.

Sacensību 2. diena

9:30 – 11:30 Reģistrācija sacensībām, savas dalības apstiprināšana.
10:00 – 11:30 Oficiālie treniņbraucieni

11:50 Sacensību dalībnieku/komandu pārstāvju sanāksme ar organizatoriem un tiesnešiem. Reģistrācijas vietā.
12:00 Sacensību sākums. (1.nobrauciens)
14:00 2.nobrauciens (atkarībā no dalībnieku skaita, laiks var tikt mainīts).

16:00 Konkurss braucējiem
16:30 Sacensību uzvarētāju apbalvošana (atkarībā no dalībnieku skaita, laiks var tikt mainīts).

 

Aizsargekipējuma  prasības:

Visiem dalībniekiem OBLIGĀTAS ir aizsargķiveres un ceļu sargi, ieteicams elkoņu, muguras un cita veida aizsargekipējums. Drošības nolūkos, sacensību galvenais tiesnesis nepielaižbraucēju pie starta, ja tas nav izpildījis kādu no šīm prasībām. Šādā situācijā, dalības maksa netiek atgriezta.

Junioru klasē OBLIGĀTI ir arī elkoņu sargi, vai krekls ar garām rokām.

Aizsargekipējuma prasības attiecas arī uz treniņu dienu.

 

Dalībnieku klases:

Dalībnieki startē atbilstošās klasēs:

–  Elite (startē 18 gadus veci un vecāki sportisti)
–  Juniori (startē 17 gadus veci un jaunāki sportisti)
–  Hobby HT (startē 18 līdz 29 gadus veci  braucēji ar velosipēdiem  tikai ar priekšējo amortizāciju)
–  Hobby FS (startē 18 līdz 29 gadus  veci  braucēji ar  velosipēdiem ar pilnu amortizāciju)
–   Master (startē 30 gadus veci un vecāki sportisti)
–  Sievietes* (startē jebkura vecuma sportistes)

*Klase nokomplektējas, ja startē vismaz 3 pārstāves, piedaloties 1 vai 2 sportistēm rezultāti tiek pielīdzināti Hobby HT klasei.

 

Reģistrācijas un dalības kārtība:

Piesakoties downhill.lv mājaslapā iepriekš  jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, klubu/komandu kuru pārstāv, starta klase un numurs(ja ir izsniegts).

Pirms starta piereģistrējoties dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu, ka uzņemas par sevi atbildību sacensību laikā, parakstoties uz*sacensību dalībnieku veidlapas.

Braucējiem, kas nav sasnieguši pilngadību nepieciešama OBLIGĀTA LDA vecaku atlauja. Atļaujas paraugu variet meklēt LDA mājaslapā www.downhill.lv vai arī sacensību dalībnieka vecāki vai aizbildnis parakstās *sacensību dalībnieku veidlapā.

Ja netiek uzrādīta vecāku/aizbildņa atļauja, vai parakstīta *sacensību dalībnieku veidlapa, sportists netiek pielaistspie starta.

*Katrās sacensībās reģistrējoties un apstiprinot savu dalību, katrs braucējs vai viņa vecāks/aizbildnis parakstās uz sacensību dalībnieku veidlapas, apstiprinot to, ka ir iepazinušies ar sacensību nolikumu, un piekrīt startēt sacensībās, uzņemoties pilnu atbildību par sevi.

Par braucēja pielaišanu pie starta, lemj sacensību galvenais tiesnesis.

 

Komandu pieteikšana un reģistrācija:

Dalībai Latvijas DH Kausā braucēji vai to pārstāvji var pieteikt komandu. Kas visas sezonas garumā, cīnās savstarpējā komandu cīņu reitingā.Gada beigās izcīnot kausu komandu kopvērtējumā, kur katrā posmā summē 3 (trīs) labākos rezultātus.

Komandas sastāvā drīkst būt 3 (trīs) līdz 7 (septiņi) sportisti.

Komanda drīkst sastāvēt gan no vienas klases pārstāvjiem, gan būt jaukta (komandā brauc dažādu klašu pārstāvji).

Komandu var pieteikt rakstot uz e-pastu downhilllv@gmail.com, norādot Komandas nosaukumu, braucēju vārdus un pārstāvēto klasi.

Apstiprināt komandas dalību Latvijas DH Kausā, jūs variet sezonas atklāšanas sacensībās Riekstukalnā.

Nepieteiktas un neapstiprinātas komandas nepiedalās Latvijas  DH kausa komandu cīņā.

 

Sacensību/treniņu  un nobraucienu kārtība:

Dalībnieks sacensībās veic divus braucienus, kur katrs brauciens tiek veikts pa savu trasi. Abu braucienu rezultātus summē, uzvar dalībnieks, kurš uzrāda labāko koplaiku.

Braucēji startē ar 30 sekunžu intervālu. Ja braucējs krīt vai kā citādi aizkavējas trasē, tad tam ir jālaiž garām, trasē esošais aiz viņa braucošais braucējs.

Ja diviem vai vairākiem braucējiem visu nobraucienu laiku summas ir vienādas, tad uzvar braucējs, kurš 2. braucienā ir startējis vēlāk.

Dalībnieku uzdevums ir pirms starta rūpīgi iepazīties ar trasi un sacensību laikā sekot trases marķējumam/ norobežojošajām lentām.

Ja dalībnieks izbraucis ārpus trases, šķērsojis trases norobežojošo lentu, un ja arī tas nav ļāvis gūt labumu, braucējam finišēt ātrāk, braucēja uzdevums ir atgriezties vietā, kur tas izbraucis no trases vai šķērsojis trases norobežojošo lentu, un turpināt braucienu, pretējā gadījumā dalībnieku diskvalificē.

Sacensību dalībnieks sava sacensību nobrauciena laikā nedrīkst saņemt palīdzību no malas, atrodoties trasē, tam jātiek galā saviem spēkiem.

Dalībnieks skaitās finišējis, ja finiša līniju sasniedz viņš pats, un vismaz viņa velosipēda rāmis ar dalībnieka starta numuru.

Sacensību laikā trasi novēro sacensību galvenā tiesneša palīgi – trases maršali, kuri svilpjot paziņo par braucēja tuvošanos, fiksē braucēju pārkāpumus, ziņo par pārkāpumiem sacensību galvenajam tiesnesim.

Sacensību dalībnieks oficiālos treniņu braucienus (2. Sacensību diena) drīkst veikt tikai tad, ja ir izņēmis starta numuru, un iepriekš apstiprinājis savu dalību sacensībās. Atrodoties trasē bez numura un neapstiprinot dalību, braucējs var tikt diskvalificēts.

Par dalībnieka pielaišanu pie starta/sacensībām/treniņiem, kā arī par viņa velosipēda tehnisko stāvokli un piemērotību downhill (kalnu nobraucienam) lemj sacensību galvenais tiesnesis.

Dalībnieki startē izsniegto numuru secībā. Šādā klašu secībā: Sievietes, Juniori, Master, Hobby HT, Hobby FS un Elite.

Dalībniekam aizliegts braukt pa trasi laikā kad tā ir slēgta (laika posms starp treniņa beigām un sacensību beigām). Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieku diskvalificē.

 

Sezonas numuru izsniegšana:

Ja šīs sezonas numurs vēl nav saņemts, tad tas tiks izsniegts sacensību vietā, jebkurā Latvijas DH kausa posmā.

Sezonas numurs  derīgs visās Latvijas DH kausa sacensībās.

Sezonas numurs kalpo kā braucēja unikālās identitātes numurs, priekš sezonas reitinga aprēķināšanas. Ja numurs nepieciešams tikai vienām sacensībām, tad numuru ir iespējams izīrēt.

Dalībnieks reģistrējoties uz speciālas sacensību braucēju veidlapas parakstās par to, ka ir iepazinies ar šo sacensību nolikumu, apņemas to ievērot, necels nepamatotas pretenzijas, kā arī sacensību oficiālo treniņu un sacensību laikā uzņemas atbildību par sevi (junioriem viņu aizbildnis/vecāks)

Dalībniekam pirms katra no Latvijas DH kausa posmiemiepriekš jāpiereģistrējas – www.downhill.lv. Dalībniekureģistrācija beidzas iepriekšējā dienā pirms oficiālās treniņu dienas, plkst. 21:00.

Ja dalībnieks nav paguvis iepriekš piereģistrēties www.downhill.lv, tad viņam sava dalība sacensībās jāpiesaka sacensību dienā līdz plkst. 11:30.

 

Apbalvošana:

Katras klases pirmo 5  vietu ieguvēji tiek izsaukti uz goda pjedestāla, apbalvoti ar sponsoru un atbalstītāju sarūpētām balvām.

 

Pretenzijas:

Pretenzijas par kāda no šī nolikuma punkta pārkāpšanu, vai par tiesnešu lēmumiem sacensību laikā, var iesniegt ne vēlāk, kā pusstundu pēc sacensību beigām.

Pretenzijas jāiesniedz rakstiskā formātā sacensību galvenajam tiesnesim Jānim Macpanam.

 

Papildus informācija Latvijas Downhill Asociācijas mājaslapā www.downhill.lv vai  e-pastā downhilllv@gmail.com